สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

25-10-2561

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านนวัตกรรมการบริหารและการจัดการงานด้านบริการทางการศึกษา
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงานรวมถึง
ศึกษาวัฒนธรรมที่ดีและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหารและบุคลากรให้มีมุมมองที่กว้างมากขึ้น


ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาในระดับสากล อันจะนำไปสู่การเรียนรู้วิธีการด้านปฏิบัติงานที่ดีขององค์กรจาก National Taiwan University และ National Taipei University สาธาณรัฐจีน(ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่ามีมาตรฐานในการเรียนการสอนในหลายๆ สาขาวิชา โดยสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวทาง
การบริหารองค์กรและการบริการจัดการงานบริการนักศึกษา พร้อมนำนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์และใช้ในการพัฒนาสำนักงานทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ตลอดจนบุคลากรมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป