บุคลากร

26-10-2561

 

บุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา E-mail ; register@reg.tu.ac.th
โทร. 0 2564 4440-79 ต่อ 1603-1609,1626
 
   
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
supaluck@reg.tu.ac.th
  นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
aongnana@reg.tu.ac.th
  นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
songwutw@reg.tu.ac.th
         
   
นางสาวศิรนาถ สินทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ siranart@reg.tu.ac.th
  นายปณิธาน จุลพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ jpanitan@reg.tu.ac.th
  นางสาวสุมณกัญญา ชอบจิตต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
dibsumon@reg.tu.ac.th
         
         
         
         
         
งานทะเบียนและวัดผล E-mail ; enroll@reg.tu.ac.th
โทร. 0 2564 4440-79 ต่อ 1610-1622
         
   
นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
rsasima@reg.tu.ac.th
  นางจุฑามาศ เวศวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
vchutham@reg.tu.ac.th
  นางสาวปรียากร ป้อมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
preya@reg.tu.ac.th
         
   
นางสาวปริศนา ไชยแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
prisana@reg.tu.ac.th
  นายสันติ หงษ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
h_santi@reg.tu.ac.th
  นางรัชญา รุ่นมะลัง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
rachaya@reg.tu.ac.th
         
   
นางศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
sasipra2@reg.tu.ac.th
  นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
areerat@reg.tu.ac.th
  นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thondanee@reg.tu.ac.th
         
   
นางสาวสมาภรณ์ แก้วท่าไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
samaporn@reg.tu.ac.th
  นางสาวกนกพรรณพร ครองภูมินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
bkanok@reg.tu.ac.th
  นายเทพฤทธิ์ พุทธรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thepparit@reg.tu.ac.th
         
     
นางสาวไตรรัตนา วงค์คร้าย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
wtrairat@reg.tu.ac.th
  นางสาวสริญา จิตรหวล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Csariya@reg.tu.ac.th
   
         
         
         
         
         
งานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา E-mail ; prachan@reg.tu.ac.th
โทร. 0 2613 3716-9, 0 2613 2742-3, 0 2613 2835
         
   
นางธมลวรรณ ปิ่นมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
prah@reg.tu.ac.th
  นายสิริพันธุ์ บัวดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
siripun@reg.tu.ac.th
  นางสาวปัทมา ภู่ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
pathama@reg.tu.ac.th
         
   
นางสาวกนกกาญจน์ เวชชกรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kanok.v@reg.tu.ac.th
  นางสาวจุฑาภัค จงดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kjongdee@reg.tu.ac.th
  นางสาวจุฑามาศ ทิมดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
jutamas@reg.tu.ac.th
         
         
         
         
         
งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน E-mail ; plan@reg.tu.ac.th
โทร. 0 2564 4440-79 ต่อ 1642-1658
         
   
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
darrut@reg.tu.ac.th
  นางสาวทองยุ่น มธุรส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
mtongyoo@reg.tu.ac.th
  นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
sduangpo@reg.tu.ac.th
         
         
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
stheerar@reg.tu.ac.th
  นางสาวคณิตา ซองศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
kanitta@reg.tu.ac.th
  นางสาวทราภรณ์ วรกุลดำรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
taraporn.wo@reg.tu.ac.th
         
   
นางขวัญกมล ทองเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
jkwan@reg.tu.ac.th
  นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
jp-tip@reg.tu.ac.th
  นางสาวศิรินันท์ กันนิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
dsirinan@reg.tu.ac.th
         
     
นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
samporn@reg.tu.ac.th
  นายก่อเกียรติ พรหมขจร
พนักงานขับรถยนต์
pkhrokia@reg.tu.ac.th 
   
         
         
         
         
         
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร E-mail ; it@reg.tu.ac.th
โทร. 0 2564 4440-79 ต่อ 1628-1632
         
   
นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
boonpn@reg.tu.ac.th
  นางวิมล สุทธิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
swimon@reg.tu.ac.th
  นายจตุรงค์ เสาน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
tum-it@reg.tu.ac.th
         
   
นางสาวสุมิตตา ใจมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
sumittaj@reg.tu.ac.th
  นายกฤษณ์ เรืองชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
krit@reg.tu.ac.th
  นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
chomparw@reg.tu.ac.th
         
       
นายเสกสันต์ อำนวยพานิช
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
a_seksan@reg.tu.ac.th