หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร