สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

03-01-2562

บทสรุปผู้บริหาร
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 
                                                                                                                      
            สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการสำรวจผู้รับบริการ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร จำนวน 3,425 คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ มธ. ท่าพระจันทร์ มธ. ศูนย์รังสิต และ มธ. ศูนย์ลำปาง
สำหรับการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนตามเกณฑ์ 5 ระดับแทน 5 ความหมาย คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในรายงานฉบับนี้ใช้ทฤษฎีการแปลความหมายของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) มีสมการคำนวณอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5   โดยใช้สมการ
 
                                                           ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด )
          ความกว้างของอันตรภาคชั้น =                         จำนวนชั้น
 
ทำให้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
4.50-5.00          ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3.50-4.49          ค่าเฉลี่ยมาก
2.50-3.49          ค่าเฉลี่ยปานกลาง
1.50-2.49          ค่าเฉลี่ยน้อย
1.00-1.49          ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ที่มา : ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert)
 
1. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการให้บริการผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา และด้านคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารบน www.reg.tu.ac.th / Facebook / สถานี YouTube : NuREG Thammasat พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20%
            นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.84  นักศึกษาต่างชาติ และ บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 และ 2.91 ตามลำดับ
             เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.89 มีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.78 นักศึกษาต่างชาติมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.86 มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.76 และบุคลากรมีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.09 มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.80
ด้านการให้บริการ นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร
จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  2600 3.87 420 3.76 405 3.09
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2600 3.78 420 3.76 405 2.89
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2600 3.89 420 3.76 405 2.80
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา 2600 3.83 420 3.86 405 2.88
5. ด้านคุณภาพของการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารบน www.reg.tu.ac.th /  Facebook  / YouTube และ  NuREG Thammasat Chanel
2600 3.84 420 3.79 405 2.90
รวม 2600 3.84 420 3.78 405 2.91
ค่าเฉลี่ยรวม 3.51
 
 1. การรับรู้ข่าวสารที่มีต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
        รูปแบบการบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งการบริการ e-Purse / Automatic Document Machine  และ สถานี YouTube : NuREG Thammasat พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในรูปแบบการบริการภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.83 คิดเป็นร้อยละ 36.60  นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.42  รองลงมานักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 2.04 และ 1.04 ตามลำดับ
        เมื่อพิจารณาเป็นรายบริการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบบริการ e-Purse มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.96 มีความพึงพอใจรูปแบบการบริการสถานี YouTube : NuREG Thammasat น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.05 นักศึกษาต่างชาติมีความพึงพอใจรูปแบบบริการ e-Purse  มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.85 มีความพึงพอใจรูปแบบการบริการ Automatic Document Machine  น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.57 และบุคลากรมีความพึงพอใจรูปแบบบริการ Automatic Document Machine มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.07  มีความพึงพอใจรูปแบบการบริการ e-Purse  สถานี YouTube : NuREG Thammasat น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.04
 

รูปแบบการให้บริการ
นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร
จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย
1. e-Purse  2600 2.96 420 2.85 405 1.04
2. Automatic Document Machine 2600 2.24 420 1.57 405 1.07
3. สถานี YouTube : NuREG Thammasat 2600 2.05 420 1.69 405 1.04
รวม 2600 2.42 420 2.04 405 1.04
ค่าเฉลี่ยรวม 1.83
 
 1. ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
        ผู้รับบริการภาพรวมทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จากช่องทางเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 37.96  โดยทราบข้อมูลทางจดหมายข่าวสำนักงานทะเบียนนักศึกษาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 2.23

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร รวม
จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. www.reg.tu.ac.th 2073 36.4 314 33.1 304 44.4 37.96
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 715 12.6 89 9.4 39 5.7 9.23
3. Facebook 1159 20.3 182 19.2 61 8.9 16.13
4. เพื่อน/เจ้าหน้าที่/อาจารย์ 1262 22.2 233 24.6 144 21.1 22.63
5. จดหมายข่าวสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 111 1.9 10 1.1 25 3.7 2.23
6. หนังสือราชการ 85 1.5 27 2.8 107 15.6 6.63
7. NuREG Youtube 291 5.1 93 9.8 4 0.6 5.16
 
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบ
 1. ระบบลงทะเบียน
  1. ระบบลงทะเบียนรายวิชาควรทำให้เสถียรกว่านี้
  2. เวลาลงทะเบียนขออย่าให้เน็ตล่ม
  3. ต้องการความเสถียรของเว็บไซต์เมื่อลงทะเบียน
  4. พัฒนาความเสถียรภาพของระบบสำนักทะเบียน
  5. ระบบความเสถียรภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน จดทะเบียนเรียน
  6. ให้มี one stop service แก้ปัญหา+ประสานงานง่ายๆเวลาระบบมีปัญหา
  7. อยากให้ระบบเสถียรมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
  8. ในเรื่องของระบบที่เป็นภาษาอังกฤษ อยากให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดควบคู่ไปกับภาษาไทย เนื่องจากเนื้อหาบางอย่างภาษาไทยมี แต่ภาษาอังกฤษ ไม่มี
  9. พัฒนาระบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
  10. ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบลงทะเบียน online (จดทะเบียน) เนื่องจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางonlineได้ มาทุกภาคการศึกษาต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปีแล้ว และเกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
  11. พัฒนาระบบบริการชำระเงินการศึกษาออนไลน์ควรจะมีทางเลือกให้นักศึกษาจ่ายผ่านออนไลน์ก็ได้หรือจ่ายผ่านกระดาษที่นำไปยื่นต่อธนาคารก็ได้
  12. พัฒนาให้ระบบเร็วขึ้น ออกเกรดให้ไวเท่าเก็บค่าเทอม
 2. การออกเกรด
 1. ออกเกรดเร็วๆหน่อยค่า ช้ามาก ช้าไป
 2. อยากให้เวลาไปขอใบเกรด สามารถชำระเงินได้ที่สำนักทะเบียนเลย ไม่ต้องไปธนาคารแล้วกลับมาที่สำนักทะเบียนอีกรอบ
 3. ทำใบจบ+ออกเกรดเร็วขึ้น เนื่องจากมีผลต่อการสมัครงานรวมทั้งการฝึกงาน
 4. ช่วยออกเกรดใบจบให้เร็วกว่านี้ ให้เร็วเท่ากับคิดค่าเทอม
 5. พัฒนาการออกเกรดให้ไวเหมือนเก็บค่าเทอม และยิ่งปี 4 ที่กำลังจะจบช่วยออกเกรดไวด้วย เพราะต้องใช้สมัครงานจะไดไม่เป็นการตัดโอกาสเด็กเพิ่งจบ
 6. อยากให้มีการพัฒนาเรื่องการคำนวณผลการศึกษา อยากให้มีระบบรวดเร็วมากขึ้น
 7. ขั้นตอนการขอใบเกรดหรือใบรับรองการศึกษาควรดำเนินการให้รวดเร็วมากกว่านี้ เนื่องจากยังมีความล่าช้า
 8. ต้องการให้มีการประกาศคะแนน และประมวลการศึกษาแบบลับและเป็นส่วนตัว รวดเร็วกว่าเดิม
 9. การจัดการเรื่องเอกสาร เช่น ขอใบรับรองให้ไวกว่านี้คับ
 
2. บุคลากร
 1. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องระเบียบมหาลัย เช่น การคืนเงินตัวเลือกที่ถอนออกในภาคฤดูร้อน เจ้าหน้าที่บอกไม่เนื่องจากมีการปฏิบัติแบบนั้น แต่ระเบียบมหาลัยระบุชัดเจน สุดท้ายนี้มีคนจำนวนมากที่เสียเงินในส่วนที่ไม่ควรจะเสีย แล้วเงินนั้นใช้ทำอะไร ควรคืนนักศึกษาย้อนหลังหรือไม่ ควรพิจารณาดูนะคะ
 2. พี่ๆบางคนพูดจาไม่ค่อยน่ารักอยากให้พูดให้น่ารักขึ้นและทำอย่างเต็มใจบริการ เต็มใจช่วยเหลือ
 3. บริการให้เร็วกว่านี้ พนักงานไม่โหด
 4. เลิกปากจัด พูดเพราะ ๆ การทำงานมีระเบียบเรียบร้อยดี
 5. พฤติกรรมพนักงานช่วยยิ้มซักนิดเถอะนะพี่ขอร้อง รู้ว่าเหนื่อยแต่แบบว่าป่วยเหลือเกินบางคน
 6. ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. พนง.ลำไยมากครับ
 8. ควรมีวาจาการพูดที่ดีกว่านี้
 9. ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน แม่นยำให้มากขึ้น
 10. ให้ตอบตรงคำถาม ไม่ใช่แค่ตอบว่า น้องไม่ได้ดูในเพจหรือค่ะ
 11. เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ช้า(บางครั้ง)
 
3. ช่องทางการบริการ
 1. ADM
  1. เครื่องรับรองอัตโนมติ ขอแล้ว ใบไม่ออกมา ต้องกลับไปขอที่เจ้าหน้าที่อีกรอบ
  2. อยากให้มี Automatic Document Machine เพิ่มมากขึ้น
  3. เครื่องออกใบรับรองอัตโนมัติใช้ไม่ได้ (เสียบ่อย) และการเติม e- purse กับตู้เอทีเอ็มไม่เข้า ต้องไปติดต่อที่ธนาคารเสียเวลา
  4. เครื่องปริ๊นล่าช้า แก้ไขไม่เป็นผล
  5. เครื่อง Automatic Document Machine ที่ลำปางพังบ่อย ใช้ไม่ได้เลย
  6. ต้องการให้ติดป้ายแจ้งเมื่อเครื่องผลิตใบรับรองเสีย ให้แจ้งที่เครื่องด้วยว่าให้ติดต่อใครด้วย
  7. ต้องการให้พัฒนาเครื่อง ADM เพื่อผลิตใบรับรองให้เสถียรและข้อมูลถูกต้องและมีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะที่ศูนย์ลำปางที่ควรทำให้เครื่องมีความเสถียร
 2. Youtube
  1. อยากให้ Youtube:NuREG มีหัวข้อแนะนำมากกว่านี้ update บ่อย ๆ
 3. Website
  1. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดูทันสมัย อ่านง่ายกว่านี้
  2. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้ง่าย มีข้อมูลครบถ้วน หาหัวข้อได้ง่าย
 4. e-Purse
 1. e-Purse อยากให้มีที่เติมเงินได้หลายๆที่ ต้องไปรอที่ธนาคาร ลำบาก
 2. มีช่องทางโทรทัศน์เป็นของตัวเอง
 3. เพิ่มช่องทางการเติมเงิน เพราะนักศึกษาป.โท(ภาคค่ำ)หลายรายต้องการช่องทางเติมผ่านเครื่อง(ตู้) ต้องการติดต่อที่เคาต์เตอร์บริการแต่มาไม่ทันเวลาเปิดบริการ
 
4. กระบวนการทำงาน
 1. ขั้นตอน
  1. ช้า ไม่ควรต้องไปชำระเงินที่ธนาคารเพราะคนเยอะช้ามาก
  2. ระบบขั้นตอนในการขอใบต่างๆ อยากให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วกว่านี้
 2. ระยะเวลาการทำงาน
  1. ขยายเวลาให้บริการเพิ่มขึ้น
  2. ควรขยายเวลาบริการให้มากขึ้น เนื่อจากติดเรียนทำให้ไม่สารมารรถมาใช้บริการในเวลาเรียน ตอนพักก็มาไม่ทัน
  3. ลดขั้นตอนการทำงานลง + ไม่ควรมีพักเที่ยง
  4. ให้การบริการช่วงพักเที่ยงและมีผู้รับโทรศัพท์ตลอดช่วงเวลาทำการ และระบบการตอบคำถามผ่านสื่อ social media
  5. ควรเปิดบริการสำหรับนักศึกษาป.โทวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากนักศึกษาป.โทเรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์        จึงไม่สะดวกติดต่อสำนักทะเบียนในวันธรรมดา
 
5. ประชาสัมพันธ์
 1. ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ เพราะข่าวสารบางอย่างยังไม่เข้าถึง
 2. ด้านข่าวสารชี้แจ้งรายละเอียดให้เช้าใจกว่านี้
 3. ควรโฆษณา แนะนำเทคโนโลยีที่เพิ่งทำขึ้นใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากกว่านี้
 4. ไม่ค่อยจะรู้บริการต่าง ๆ เท่าไหร่ ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เพื่อให้นศ.เข้าถึงได้ง่าย
 5. ประชาสัมพันธ์การเติม e-Purse /คู่มือการเติมที่นศ.เข้าใจง่าย/เพิ่มสิ่งจูงใจและบริการที่ใช้กับบัตร e-Purse ให้มากขึ้น ถ้าปรับรูปแบบการชำระเงินผ่าน e-Purse เป็นหักจากบัตร debit เลย น่าจะสะดวกกับนักศึกษามากขึ้น เนื่องจากการเติมผ่าน e-Purse ก่อนแล้วค่อยนำบัตรมาชำระอาจไม่สะดวกกับนศ.ปริญญาโท(บางคนไม่ใช้บัตรทำธุรกรรมเลย)
 6. กรุณาPRข่าวสารข้อมูลที่สำคัญๆและจำเป็นต่อนศ.เป็น English Version ให้มากกว่านี้
 
6. อื่น ๆ
 1. ดีสุดๆไปเลย
 2. ทำแบบสอบถามแล้วคิดว่าพวกคุณจะปรับปรุงหรอครับ
 3. พื้นที่ให้บริการบางส่วนมีน้อยไม่เพียงพอกับนักศึกษา
 4. เครื่องกดบัตรคิวยุ่งยาก
 5. พัฒนาทุกอย่างให้เข้าถึงง่าย
 6. ขอที่จอดรถเยอะ
 7. อยากให้ทุกการใช้จ่ายมีแต้มสะสม
 8. ความรวดเร็วและการชี้แจงที่แม่นยำ เข้าถึงข้อมูลและขอรับการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปอีก
 9. การให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในคราวเดียว
 10. ในอนาคตระบบของสำนักทะเบียนฯ คณะ/สถาบันสามารถดึงระบบมาใช้งานในระดับคณะได้
 11. แนะนำวิชาที่น่าสนใจมีประโยชน์ต่อนักศึกษา แต่คนลงต่อเทอม1ปีน้อยกว่าที่ผู้สอนคาดไว้ (เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความท้าทาย/ความรู้แจ้ง/ความอยู่รอด)
 12. อยากให้พัฒนาการให้บริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป้นโครงการใหม่ เพื่อจะได้ลงทะเบียนรอบเดียวกับนศ.คณะอื่น และ website reg TU อาจารย์ยังไม่สามารถloginเข้าในระบบได้จนถึงปัจจุบัน และช่วงลงทะเบียนเรียน website ล่มตลอด จึงอยากให้ปรับปรุงค่ะ
 13. ควร update รายชื่อนศ.ที่ลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเพื่อให้อาจารย์สามารถกรอกเกรดได้อย่างถูกต้องและตรงตามข้อมูลจริง
 14. ข้อมูลสำหรับอ.ประจำชั้นในการติดตามผลการเรียนนศ.
 15. ต้องการให้สนท.จัดทำเอกสารและคู่มือพร้อมทั้งมีบุคลากรที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนศ.ต่างชาติได้
 16. อยากให้มีการจัดอบรมการใช้งานของwebsiteในการกรอกเกรด, การเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ที่อาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาจำเป็นต้องทราบ
 17. การค้นหาชื่ออาจารย์ให้ง่ายกว่านี้เวลาบันทึกอาจารย์ผู้สอน / จัดอบรมระบบอีกครั้ง
 
 
เอกสารอ้างอิง
Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc.