โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร