การสัมมนาโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ตอน ก้าวต่อไปบนเส้นทางสายช้างเผือก (Keep walking on the milky way)

25-02-2562


            ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ตอน ก้าวต่อไปบนเส้นทางสายช้างเผือก (Keep walking on the milky way) จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา (งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา) ณ ริเวียร่า วิลล่า   จ. นครนายก ในวันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
            การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์บนเส้นทางการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ได้แก่
            รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ              จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            อาจารย์ ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์                   จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก ภู่ทอง                จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  
          นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา  พร้อมทั้งส่วนงาน ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนา อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ ศุภจรรยา, รองศาสตราจารย์ ดร. พอ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม,        รองศาสตราจารย์ภาวนา พัฒนศรี และรองศาสตราจารย์อุษา วิเศษสุมน เป็นต้น

            โดยการสัมมนาโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน และจัดทำองค์ความรู้  แก่คณะกรรมการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่จะเดินทางออกสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และชนบทกว่า 38 จังหวัดทั่วประเทศไทย


        สำนักงานทะเบียนนักศึกษาขอขอบพระคุณ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการดี ๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก”  ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดี ๆ เช่นนี้จะอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป  ดั่งปรัชญาของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฎตามสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ที่ว่า
"...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..."
 

เรียบเรียงโดย... งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา