กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

06-08-2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมีผู้อำนวยการ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และรักษาการเลขานุการ สำนักงานทะเบียนฯ นางกาญจนา โพบุญเรือง พร้อมด้วยหัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมต้อนรับ


โดยการเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ได้มีโอกาสพูดคุย แนะนำ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ศึกษาดูงานในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
1.  การบริหารหลักสูตร
2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
3.  การลงทะเบียนเรียน
4.  การประมวลผลการศึกษา
5.  เอกสารสำคัญทางการศึกษา
6.  การจัดการระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านงานทะเบียน

ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีความภูมิใจและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทะเบียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย

 เรียบเรียงโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร