การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 6


    ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันเอกเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต