กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีไม่เข้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

02-11-2563


กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีไม่เข้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 
สังกัดศูนย์ศึกษา  ปีที่จบการศึกษา สถานที่รับใบปริญญาบัตร ระยะเวลา
 มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์
 มธ. ศูนย์พัทยา
(เฉพาะวิทยาลัยนวัตกรรม)
2561 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4
โทร. 02-613-3716-9,
02-613-2742-3, 02-613-2835, 091-576-0870
Prachan@reg.tu.ac.th
วันที่ 9 พ.ย. 2563 –
วันที่ 7 พ.ค. 2564
2561  อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มธ. ศูนย์รังสิต (ข้าง ธ. กรุงไทย)
โทร. 02-564-4441 ต่อ 1603-1609, 091-576-0869
register@reg.tu.ac.th
 วันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป
ก่อน 2561 -
 มธ. ศูนย์รังสิต
 มธ. ศูนย์ลำปาง
 มธ. ศูนย์พัทยา
บัณฑิตที่จบทุกปีการศึกษา
 
 
หลักฐานการแสดงตนในการขอรับใบปริญญาบัตร
กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีมีตัวแทนรับเอกสาร : แสดงหลักฐานการขอรับใบปริญญาบัตร
  1. ใบมอบฉันทะจากเจ้าของเอกสาร
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา  โทร. 02-564-4441 ต่อ 1603-1609

 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 พ.ย. 2563