กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีไม่เข้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

02-11-2563


กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีไม่เข้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   
ศูนย์การศึกษา ปีการศึกษาที่จบ สถานที่รับใบปริญญาบัตร หมายเหตุ
ทุกศูนย์การศึกษา ก่อน2550-2563
อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มธ. ศูนย์รังสิต (ข้าง ธ.กรุงไทย)
โทร. 02-564-4441 ต่อ 1603-1609,
         091-576-0869
Email : register@reg.tu.ac.th
 
ทุกศูนย์การศึกษา 2564 อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มธ. ศูนย์รังสิต (ข้าง ธ.กรุงไทย)
โทร. 02-564-4441 ต่อ 1603-1609,
         091-576-0869
Email : register@reg.tu.ac.th
รับได้ตั้งแต่
วันที่ 18 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
 
 
หลักฐานการแสดงตนในการขอรับใบปริญญาบัตร
กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีมีตัวแทนรับเอกสาร : แสดงหลักฐานการขอรับใบปริญญาบัตร
  1. ใบมอบฉันทะจากเจ้าของเอกสาร
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทะเบียนประวัตินักศึกษา  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1603-1609

 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ธ.ค. 2566