สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

09-11-2564

    สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาในทุกระดับ ตั้งเเต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี สำนักงานทะเบียนฯ มีภารกิจหลัก ภายใต้ค่านิยมองค์กร ที่ว่า SO Proud ....บริการที่เป็นเลิศ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร ด้วยความภาคภูมิใจ 
     1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จัดเก็บข้อมูลประวัติ นักศึกษา ศิษย์เก่า
     2. สนับสนุนงานด้านการผลิตบัณฑิต รับลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
     3. ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

    สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อขอรับการรับรองระบบการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผ่านบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด  โดยได้รับการตรวจประเมินความพร้อมในการขอรับการรับรองเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพจากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอรับการรับรอง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564  
    สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองระบบการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนขอสัญญว่าจะรักษามาตรฐานการทำงาน พร้อมพัฒนาต่อยอดการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป