ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ TEP-TEPE และโครงการ TU-Pine คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

20-07-2565

           เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับและให้ความรู้คณะผู้ศึกษาดูงาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ TEP-TEPE และโครงการ TU-Pine คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


และในกิจกรรมครั้งนี้ เลขานุการสำนักงานทะเบียฯ นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน เป็นผู้ต้อนรับและให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การบันทึกรายชื่อนักศึกษา สิทธิ์ในการเข้าระบบปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต                                                                                                                                                     เรียบเรียงเนื้อหา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร