สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

19-09-2565


เมื่อวันที่ 19 กันยาน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย     รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร  ได้มีโอกาสต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานบริการการศึกษา อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียน/ตารางสอบ และแผนงานการบริหารสำนักงาน เป็นต้น
     โดยกิจกรรมครั้งนี้ เลขานุการสำนักงานทะเบียฯ นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน พร้อมด้วยหัวหน้างานต่าง ๆ และบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ณ ห้องอบรมและห้องกิจกรรม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต
  เรียบเรียงเนื้อหา :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร