การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานทะเบียนนักศึกษา ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย

20-01-2566


        วันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รศ. ดร. พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน เลขานุการสำนักงานทะเบียนฯ และนางสาวสาริยา นวมจิต หัวหน้างานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน ร่วมประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ พร้อมกับมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย

  1. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. สำนักงานบริหารการศึกษา                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. สำนักงานทะเบียนและประมวลผล       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ศูนย์บริการการศึกษา                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  6. สำนักงานทะเบียนและประมวลผล      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน จัดทำตัวชี้วัดของกระบวนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนนักศึกษา (Key Performance Indicator) เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานกลางให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นไปตามเวลามาตรฐาน และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพื่อให้
สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษา
เรียบเรียงข้อมูล :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร