สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

06-02-2566

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา
 
         
       เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช พร้อมเข้าพบคณะผู้บริหาร และเข้าศึกษาดูงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ 5 สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง