สำนักงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน

04-04-2566


วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย เข้าศึกษาดูงานณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานจากองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการดําเนินงานมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยมีผู้อำนวยการ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมต้อนรับ