การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

14-07-2566

       
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานทะเบียนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศิณี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนฯ ในปีงบประมาณ 2565 -ปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาระบบคำร้องออนไลน์ ที่พัฒนาและเปิดใช้ในเดือนมีนาคม 2566 การ Support การพัฒนาระบบการลงทะเบียนรายวิชาผ่าน TU Greats App เป็นต้น รวมถึงการแนะนำคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพิ่มเติม ดังนี้
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์    ผู้อำนวยการนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์       ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแผนพัฒนาและประมาณการงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาอีกด้วย