กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำงาน...จากอดีตสู่ปัจจุบัน "การตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา"

12-09-2566

             สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยคณะกรรมจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้เกิดช่องทางการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ทางด้านความรู้ และการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรงานบริการและงานทะเบียนนักศึกษาทั้งภายในและนอกองค์กร รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้นำความรู้มาปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกิดความสามารถในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงานบริการและงานทะเบียนนักศึกษา และที่สำคัญโครงการและกิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำงาน...จากอดีตสู่ปัจจุบัน "เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา" ที่คณะกรรมจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการสร้างช่องทางและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร
            นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอด ประยุกต์และพัฒนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนสร้างวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยคุณวินัย ตันธิกุล ผู้ปฏิบัติงานชำนาญงาน งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์สิต