ทำบุญสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครบรอบ 41 ปี

15-11-2566

        สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 ในการก่อตั้งและการให้บริการเเก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม อาทิ นักเรียน-นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับการยกฐานะงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาขึ้นเป็นสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ให้เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
       ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น จึงถือโอกาสอันดีในการจัดพิธีทำบุญครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักงานทะเบียนฯ โดยมีผู้บริหาร รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และ ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพียงกัน ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต