ต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีน ด้วยการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน

02-05-2567

????...ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"...ต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีน ด้วยการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน...????
      เช้านี้วันนี้(9 ก.พ. 67) รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา รศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และอาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ พร้อมด้วยหัวหน้างานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล หัวหน้างานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน มอบผลไม้และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการศึกษาของสำนักงานทะเบียนฯ กับ รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในประเด็นการพัฒนาระบบการจัการเรียนการสอนเเละการลงทะเบียน การพัฒนาบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ การดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในอนาคต ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต