“REG-TU Road Show 2024 สำนักงานทะเบียนฯ พบปะเครือข่ายผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประจำปี 2567”

19-06-2567

          19 มิถุนายน 2567 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงการ “REG-TU Road Show 2024 สำนักงานทะเบียนฯ พบปะเครือข่ายผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประจำปี 2567” เพื่อแนะนำ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานทะเบียนนักศึกษากับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะ วิทยาลัย สถาบัน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การสร้าง Account อีเมลนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การขอเอกสารใบรับรองต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานทะเบียนฯ ที่ว่า “ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาและความสำเร็จของนักศึกษาผ่านนวัตกรรมข้อมูลและบริการที่เอาใจใส่”

         การจัดโครงการ“REG-TU Road Show 2024 สำนักงานทะเบียนฯ พบปะเครือข่ายผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประจำปี 2567” สำนักงานทะเบียนฯ ได้ตระหนังถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการในทุกระดับ ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สำนักงานทะเบียนฯ ต้องเร่งพัฒนาระบบและกระบวนการให้บริการใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา กล่าวรายงานแก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ณัฏฐิรา สุขสุเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ขอขอบคุณ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กว่า 125 คน จาก 26 หน่วยงานชองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลำปาง และพัทยา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญงานบริการสำนักงานทะเบียนฯ และเข้าร่วมการจัดโครงการ REG-TU Road Show 2024 ในครั้งนี้