"REG-TU Road Show 2024 สำนักงานทะเบียนฯ พบปะเครือข่ายผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประจำปี 2567” ศูนย์ท่าพระจันทร์

22-06-2567

               สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนกระทั้งสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงกลุ่มผู้รับบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกือบทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               โดยดำเนินการจัดทำโครงการ “REG-TU Road Show 2024 สำนักงานทะเบียนฯ พบปะเครือข่ายผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประจำปี 2567” เพื่อแนะนำ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานทะเบียนนักศึกษากับอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ วิทยาลัย สถาบัน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
              วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนกงานทะเบียนฯ ได้จัดกิจกรรม REG-TU Road Show 2024 เป็นครั้งที่ 2 ณ ห้อง LT1 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ พร้อมด้วยคุณรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนากุล หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ คุณสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และคุณศิรนาถ สินทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมแนะนำการใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น การใช้งานระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่, ระบบ TU Greats App เพื่อการลงทะเบียนราวิชา, การบันทึกผลคะแนน เป็นต้น
              ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ขอขอบคุณ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญงานบริการสำนักงานทะเบียนฯ และเข้าร่วมการจัดโครงการ REG-TU Road Show 2024 ในครั้งนี้