รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกลั่นกรองตรวจสอบการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมฯ สำนักงานทะเบียนฯ

08-07-2567

      5 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.ณัฏฐิรา สุขสุเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ร่วมกับบุคลากรงานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ท่าพระจันทร์ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบการอนุมัติปริญญาของนักศึกษา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต